Semanario Interior Jujuy – Política: Humahuaca de cara al futuro; ni Lito Herrera ni Karina Paniagua